Wie we zijn:

Ons websiteadres is: https://rolluikplaatsen.nl.

Ons adres is:

Solar Rolluiken

Muntstraat 14

3961 AL Wijk bij Duurstede

Nederland

Kamer van koophandel nummer: KVK 84.693.584

Btw nr. NL 004009796B80

Ontwerp Site:

Solar Rolluiken

 

 

Naam gegevens:

Alle gegevens welke wij verzamelen via onze aanvraagformulieren worden enkel en alleen gebruikt voor het

kunnen voldoen aan al uw verwachtingen. Rolluikplaatsen.nl behoudt zich het recht niet volledig of correct

ingevulde aanvraagformulieren niet te beantwoorden. Al uw verzonden gegevens zijn bedoeld om

rolluikplaatsen.nl, de informatie te verstrekken waar u om gevraagd heeft. U heeft ten alle tijden het recht uw

naamgegevens aan te passen dan wel te verwijderen. Om dat te doen went u zich tot:

Solar Rolluiken

Muntstraat 14

3961 AL Wijk bij Duurstede

Nederland

Info@rolluikplaatsen.nl

Bescherming van de persoonsgegevens:

Op 25 mei 2016 werd de Europese Verordening betreffende de persoonsgegevens goedgekeurd waarbij de wet

“Informatica en Vrijheden’ van 1978 werd hervormd.

Volgens deze verordening moeten de bedrijven vanaf 25 mei 2018 juridische, technische en organisatorische

maatregelen treffen om hun nieuwe verplichtingen te kunnen vervullen.

De bescherming van het recht op privacy wordt versterkt door de bedrijven een aantal regels op te leggen, van

de inzameling van de persoonsgegevens tot aan het uiteindelijke gebruik ervan.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de wet ‘Informatica en vrijheden’ nr. 78-17 van 6

januari 1978 en (vanaf 25 mei 2018) de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de

bescherming van de persoonsgegevens.

1. Definitie ‘persoonsgegevens’

Is een persoonsgegeven, “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.

“Wordt als identificeerbaar beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden

geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificateur zoals een naam, een identificatienummer,

locatiegegevens, een online identificateur of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke,

fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

2. Welke gegevens verzamelen wij?

De gegevens die verzamelen via de formulieren op onze site worden gebruikt om beter te beantwoorden aan

uw verwachtingen.

Wij informeren u dat bepaalde antwoorden verplicht zijn (aangeduid met een asterisk) omdat ze nodig zijn

voor de uitvoering van het contract of de toepassing van de precontractuele maatregelen.

Indien u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw vraag niet behandelen.

Andere antwoorden zijn facultatief.

De gegevens die wij inzamelen zijn met name:

• Identiteitsgegevens zoals uw naam, uw voornaam, uw geslacht,

• Contactgegevens zoals uw postadres, e-mailadres, telefoonnummer,

•Informatie over uw project (type project, type materiaal…)

3. Om welke redenen verzamelen wij uw gegevens? (Verwerkingsdoeleinden)

Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en gebruikt als u daar toestemming voor geeft of als dit

gebruik steunt op een van de juridische grondslagen die zijn voorzien door de wet, namelijk:

• De verwerking is nodig voor de uitvoering van het contract of de precontractuele maatregelen,

• De verwerking is nodig voor de naleving van een wettelijke verplichting,

• De verwerking is nodig voor de bescherming van onze legitieme belangen.

Uw gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

• Verzending van documentatie

• Antwoord op een vraag om inlichtingen

• Communicatie van de gegevens van een installateur

Indien u daarvoor toestemming hebt verleend, kunnen uw gegevens ook worden gebruikt voor de volgende

doeleinden:

• commerciële prospectie via onze installateurs

• uitvoering van tevredenheidsenquêtes

• opmaak van statistieken

4. Doorgifte van uw gegevens

Uw gegevens zijn voorbehouden voor onze eigen bestanden.

Ze kunnen evenwel worden meegedeeld aan partnerbedrijven (ondernemingen die behoren tot ons netwerk

van installateurs).

Wij informeren u dat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de EU. Dat zal

echter enkel gebeuren aan landen die door de Europese Commissie zijn erkend voor een voldoende

beschermingsniveau.

5. Bewaringsduur van de gegevens

Wij verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is.

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden bewaard:

• gedurende maximaal 3 jaar om te beantwoorden aan de duur van de nieuwbouw- of renovatieprojecten.

Na deze termijn zullen uw gegevens worden vernietigd of geanonimiseerd.

6. Uw rechten

Wij informeren u dat u van de volgende rechten geniet:

• een recht op inzage van de persoonsgegevens die u aangaan,

• een recht op verbetering indien de persoonsgegevens die u aangaan onjuist zouden zijn,

• in bepaalde omstandigheden het recht om de gegevens die u aangaan te doen verwijderen,

• in bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking,

• in bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking te beperken,

• een recht op gegevensoverdraagbaarheid,

• het recht op intrekking van de toestemming (indien uw toestemming is vereist).

Om deze rechten uit te oefenen kunt u:

• een brief sturen naar het volgende adres:

Solar Rolluiken

Muntstraat 14

3961 Al Wijk bij Duurstede

Nederland

• Of een e-mail naar het volgende adres: Info@rolluikplaatsen.nl

Hosting:

Onze hostingdienst is in geen enkele vorm verantwoordelijk voor de inhoud van de site.

Deze site wordt gehost door:

STRATO

http://www.strato.com

Cookies:

Als u een opmerking achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website in

cookies op te slaan. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u weer

een reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als u onze homepagina bezoekt, plaatsen we een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies

accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Ingesloten inhoud van andere websites

Voorgestelde tekst: artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s,

afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de

bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je

interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een

account hebt en ingelogd bent op die website.

Alles over onze geleverde producten en diensten staan in onze algemene leveringsvoorwaarden.

Aan de hierboven geschreven tekst kunnen geen rechten worden ontleend.